Bipacksedel - AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel (2023)

ANSM - Uppdaterad: 2023-01-09

Läkemedlets namn

AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel

Amlodipin

inramad

Läs denna bipacksedel noggrant innan du tar detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

· Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen.

· Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

· Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra människor. Det kan skada dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.

· Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även för alla biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.Se avsnitt 4.

Vad innehåller detta häfte?

1. Vad är AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel och i vilka fall används det?

2. Vad ska jag veta innan jag tar AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

3. Hur tar man AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

4. Vilka är de möjliga biverkningarna?

5. Hur förvaras AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

6. Paketets innehåll och annan information.

1. VAD ÄR AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Farmakoterapeutisk grupp: selektiva kalciumkanalblockerare med huvudsakligen vaskulär effekt, ATC-kod: C08CA01.

Amlodipin innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör den grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare.

Amlodipin används för att behandla högt blodtryck (hypertoni), eller en viss typ av bröstsmärta som kallas angina, en sällsynt form av denna är Prinzmetals angina.

Hos patienter med höga blodtrycksvärden verkar detta läkemedel genom att slappna av blodkärlen så att blodet lättare passerar genom dem. Hos patienter med angina verkar Amlodipin tabletter genom att förbättra blodtillförseln till hjärtmuskeln, som därmed får mer syre, vilket förhindrar uppkomsten av bröstsmärtor. Denna medicin ger inte omedelbar lindring för bröstsmärtor i samband med angina.

2. INNAN DU TAR AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

Ta inte AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel

· Om du är allergisk mot amlodipin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel som nämns i avsnitt 6, eller mot andra kalciumkanalblockerare. Detta kan visa sig som klåda, rodnad i huden eller andningssvårigheter;

· om du har ett kraftigt blodtrycksfall (hypotension);

· om du har förträngning av aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd där ditt hjärta inte kunde tillföra tillräckligt med blod till kroppen);

· om du lider av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar AMLODIPINE BIOGARAN.

Du bör tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande tillstånd:

· nyligen hjärtinfarkt;

· hjärtsvikt ;

· kraftig ökning av blodtrycket (hypertensiv kris);

· leversjukdom;

· du är en äldre person och din dos behöver ökas.

Barn och tonåringar

AMLODIPINE BIOGARAN har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin tabletter ska endast användas för behandling av hypertoni hos barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år (se avsnitt 3).

Kontakta din läkare för ytterligare information.

Andra läkemedel och AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Amlodipin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, såsom:

· ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp);

· ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare, används för att behandla HIV-infektion);

· rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika);

· Hypericum perforatum(Johannesört);

· verapamil, diltiazem (hjärtmediciner);

· dantrolen (infusion för kraftig ökning av kroppstemperaturen);

· takrolimus, sirolimus, temsirolimus och everolimus (läkemedel som används för att förändra hur immunsystemet fungerar);

· simvastatin (läkemedel som används för att sänka kolesterolet);

· ciklosporin (immunsuppressiv medicin).

Amlodipin tabletter kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel för att behandla högt blodtryck.

AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel med mat och dryck

Grapefruktjuice och grapefrukt ska inte konsumeras av personer som tar Amlodipin Accord. Detta beror på att grapefrukt och grapefruktjuice kan öka blodnivåerna av den aktiva ingrediensen amlodipin, vilket kan leda till en oförutsägbar ökning av den blodtryckssänkande effekten av Amlodipin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Säkerheten för amlodipin hos gravida kvinnor har inte fastställts. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid bör du tala med din läkare innan du tar Amlodipin tabletter.

Matning med mjölk

Amlodipin har visats gå över i bröstmjölk i små mängder. Om du ammar eller om du är på väg att amma bör du tala med din läkare innan du tar AMLODIPINE BIOGARAN.

Köra bil och använda maskiner

AMLODIPINE BIOGARAN kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om kapslarna orsakar illamående, yrsel eller trötthet, eller till och med huvudvärk, ska du inte köra bil eller använda maskiner och du ska kontakta din läkare omedelbart.

AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel innehåller

Inte tillämpbar.

3. HUR MAN TAR AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade startdosen av Amlodipin Accord är 5 mg en gång dagligen. Denna dos kan ökas till 10 mg Amlodipin Pharma en gång dagligen.

Detta läkemedel kan användas före eller efter intag av mat och dryck. Det är bäst att ta detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag med ett glas vatten. Ta inte AMLODIPINE BIOGARAN med grapefruktjuice.

Används till barn och ungdomar

För barn och ungdomar (6 till 17 år) är den vanliga rekommenderade startdosen 2,5 mg per dag. Den maximala rekommenderade dosen är 5 mg per dag. Amlodipin kapslar 2,5 mg är för närvarande inte tillgängliga.

Det är mycket viktigt att fortsätta med din behandling. Kom ihåg att rådfråga din läkare innan du får slut på kapslar.

Om du tar mer AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel än du borde

Att ta för många kapslar kan leda till ett ibland farligt blodtrycksfall. Du kan känna dig yr, yr, svimma eller svimma. Om blodtrycket sjunker för kraftigt kan chock uppstå. Din hud kan bli kall och fuktig och du kan förlora medvetandet. Sök omedelbart läkarvård om du tar för många Amlodipin-kapslar.

Överskott av vätska kan ansamlas i dina lungor (lungödem) och orsaka andnöd som kan utvecklas upp till 24 - 48 timmar efter intag.

Om du glömmer att ta AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en kapsel, hoppa över dosen helt. Ta nästa dos som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du glömt att ta.

Om du slutar ta AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du behöver ta din medicin. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta din medicin innan den är indicerad.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. VILKA ÄR DE MÖJLIGA BIVERKNINGARNA?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om alla inte får dem.

Rådfråga din läkareomedelbartom du upplever någon av följande biverkningar efter att du tagit detta läkemedel:

· plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andnöd eller andningssvårigheter;

· svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar;

· svullnad av tunga och svalg som orsakar stora andningssvårigheter;

· allvarliga hudreaktioner inklusive svåra hudutslag, nässelutslag, hudrodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, flagning och svullnad av huden, inflammation i slemhinnorna (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner;

· hjärtinfarkt, onormal hjärtslag;

· inflammation i bukspottkörteln som kan leda till svåra buk- och ryggsmärtor åtföljda av stora obehag.

DEmycket vanliga biverkningarföljande observerades. Om någon av dessa effekter blir besvärande ellervarar mer än en vecka, du måstekontakta din läkare.

Mycket vanliga biverkningar:kan drabba fler än 1 av 10 personer:

· ödem (vätskeretention).

DEvanliga biverkningarföljande observerades. Om någon av dessa effekter blir besvärande ellervarar mer än en vecka, du måstekontakta din läkare.

Vanliga biverkningar:kan påverka upp till 1 av 10 personer:

· huvudvärk, yrsel, dåsighet (särskilt i början av behandlingen);

· hjärtklappning (medvetenhet om ditt hjärtslag), rodnad;

· buksmärtor, illamående;

· störning av buken, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär;

· trötthet, svaghet;

· synstörningar, dubbelseende;

· muskelkramp ;

· vristsvullnad.

Andra biverkningar som anges nedan har rapporterats. Om du märker några av biverkningarna som anges som allvarliga, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Mindre vanliga biverkningar:kan påverka upp till 1 av 100 personer:

· humörförändring, ångest, depression, sömnlöshet;

· skakningar, smakavvikelser, förlust av medvetande;

· domningar eller stickningar i armar och ben; förlust av smärtkänsla;

· ringningar i öronen;

· minskat blodtryck;

· nysningar och rinnande näsa orsakade av inflammation i nässlemhinnan (rinit);

· hosta ;

· muntorrhet, kräkningar (illamående);

· håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, förändring i hudfärg;

· svårigheter att kissa, ökad lust att kissa på natten, ökat antal urinträngningar;

· oförmåga att få erektion; obehag eller förstoring av brösten hos män;

· smärta, obehag;

· led- eller muskelvärk; ryggont ;

· öka eller minska i vikt.

Sällsynta biverkningar:kan påverka upp till 1 av 1000 personer:

· förvirring.

Mycket sällsynta biverkningar:kan påverka upp till 1 av 10 000 personer:

· minskning av antalet vita blodkroppar, minskning av blodplättar som kan leda till onormala blåmärken eller frekventa blödningar;

· förhöjt blodsocker (hyperglykemi);

· nervstörning som orsakar muskelsvaghet, stickningar eller domningar;

· svullet tandkött, blödande tandkött;

· bukuppblåsthet (gastrit);

· onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgning av huden (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester;

· ökad muskelspänning;

· inflammation i blodkärlen, ofta åtföljd av hudutslag;

· känslighet för ljus;

· störningar som kombinerar stelhet, skakningar och/eller rörelsestörningar.

Frekvens ej känd:kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data:

· skakningar, stel hållning, maskliknande ansiktsuttryck, långsamma shufflande rörelser, obalanserad gång.

Deklaration av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även för alla biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet: National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM) och nätverket av regionala läkemedelsövervakningscentrum - Webbplats: https://signalement.social-sante. gouv.fr.

Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att ge mer information om läkemedlets säkerhet.

5. HUR MAN FÖRVARAR AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, kapsel?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Kasta inte något läkemedel bland avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ANNAN INFORMATION

Vad AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg innehåller, kapsel

· Den aktiva substansen är:

Amlodipin ................................................... ................................................................ ................... .5 mg

Som amlodipinbesilat.

För en kapsel.

· De andra komponenterna är:

Majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Hur AMLODIPINE BIOGARAN ser ut och förpackningens innehåll

Denna medicin kommer i kapselform. Kartong med 30, 90 eller 100.

Innehavare av godkännande för försäljning

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Operatör av försäljningstillståndet

BIOGARAN

15, BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

92700 COLOMBES

Tillverkare

BLUEPHARMAPHARMACEUTICAL INDUSTRY, S.A.

SAO MARTINHO DO BISPO

3045-016 COIMBRA

PORTUGAL

eller

ANPHARM PHARMACEUTICAL COMPANY S.A

UL. ANNOPOL 6B

03-236 WARSZAWA

POLEN

Namn på läkemedlet i medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inte tillämpbar.

Det sista datumet då detta meddelande reviderades är:

[fylls i senare av innehavaren]

Andra

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på ANSM (Frankrike) webbplats.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 01/09/2024

Views: 6455

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.